نمایش یک نتیجه

سنسور سقفی هوشمند

تومان0
یکی از مهمترین المان های ساختمان هوشمند، سنسورهای محیطی هستند که درواقع تغییرات محیط در پارامتر های مختلف را به